Informace k uzavření školy od středy 11. 3. 2020

10. 03. 2020

Oznámení o přerušení prezenční výuky v „SOU Sedlčany“.

Na základě níže uvedeného mimořádného opatření ze dne 10.3.2020 oznamuji, že žáci Středního odborného učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 mají s platností od 11.3.2020 do odvolání přerušenou prezenční výuku. Výuka bude probíhat prostřednictvím webových stránek školy www.sousedlcany.cz/vyuka nebo www.sousedlcany.cz v nabídce Domácí výuka , kde budou jednotlivým třídám a oborům úkoly průběžně zadávány. Školní restaurace a kadeřnictví jsou po dobu platnosti mimořádného opatření uzavřeny. Školní cukrárna bude otevřena pouze do vyprodání zásob, nejpozději do čtvrtka 12.3.2020. Školní kuchyně bude vařit omezeně do pátku 13.3.2020, od 16.3.2020 bude také z důvodu mimořádného opatření uzavřena. Opětovné zahájení výuky bude oznámeno přes webové stránky.

Ing. Jiří Kolín

ředitel

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"