STRÁNKA

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště

Školní metodik prevence: Ing. Marie Vítová

Sudá středa:  12,10 hod. – 13,00 hod.

Liché pondělí:   13,05 hod. – 13,55 hod.

V ostatních dnech po telefonické domluvě: 318 822 707

Výchovný poradce: Mgr. Hana Suchanová

Sudá středa: 12,10 hod. – 13,00 hod.

Lichý čtvrtek:  13,55 hod. – 14,40 hod.

V ostatních dnech po telefonické domluvě: 318 822 707

Kontakt:

Ing. Marie Vítová, vitova(zavinac)sousedlcany.cz,

Mgr. Hana Suchanová, suchanovah(zavinac)sousedlcany.cz,

tel. 318 822 707 (linka 28)

 

Poskytované služby:

 •  poskytování kontaktů na odborníky
 • pomoc při řešení problémů se školní neúspěšností žáka
 • pomoc žákům se speciálními poruchami učení
 • konzultace v problematice mezilidských vztahů (šikana, adaptace na školní docházku, …)
 • aktivity prevence společensky nežádoucích jevů – kariérové poradenství.

 

Při poskytování poradenských služeb ŠPP:

 • respektuje účel poradenských služeb
 • dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb
 • vychází z individuálních potřeb žáka
 • podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování
 • poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky
 • spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními
 • sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření
 • informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením a poskytuje jim srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

 

ŠPP musí předem preventivně informovat žáka nebo jeho zákonného zástupce o:

 • všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby
 • prospěchu, o důsledcích poskytování poradenské služby
 • možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta
 • jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb

 

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Poradenští pracovníci školy zejména:

 • zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáka a ZZ
 • zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáka
 • dbají, aby dokumenty týkající se osobních údajů žáka a jejich zdravotního stavu byly uloženy v uzamykatelné skříni a nebyly volně přístupné.

 

INFORMACE:

Užitečné odkazy pro všechny (včetně rodičů):

http://seznamsebezpecne.cz

http://bezpecnyinternet.cz

http://drogy-info.cz

http://drogovaporadna.cz

http://odrogach.cz

http://poradna.adiktologie.cz

 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"