STRÁNKA

Úřední deska

Poštovní adresa

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Petra Bezruče 364

264 80 Sedlčany

Organizační struktura: příspěvková organizace

Elektronická adresa: (písmena et nahraďte znakem @)

info et sousedlcany.cz

soppb et kr-s.cz

Tel. kontakt:

318 822 707

Internetové stránky:

www.sousedlcany.cz

Úřední hodiny:

Po – Pá     7:00-14:00

Číslo účtu: 10233211/0100 – KB, a.s.

IČ: 14803844

DIČ: CZ 14803844

RED IZO: 600 007 901

ID datové schránky: ZB9DDQD

Zřizovatelská listina ze dne: 1. 10. 2001

Způsob podání stížností, podnětů, žádostí:

 • písemně
 • elektronicky
 • telefonem

na vedení školy.

Informace:

webové stránky školy

telefonicky u asistenta ředitele školy

tiskový mluvčí školy

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Základní právní předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákon Zákoník práce

 • občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 • zákon č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Prováděcí předpisy:

 • 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 • 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

 • 10/2005 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

 • 16/2005 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku

 • 17/2005 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

 • 47/2005 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem

 • 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 • 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a o některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • 55/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

 • 64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • 74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

 • 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování

 • 108/2005 Sb. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

 • 223/2005 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

 • 364/2005 Sb. Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a šk. zařízení a ze školní matriky

 • 263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

 • 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 • 282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva

 

 

 

 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"