STRÁNKA

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

 

Pravomoce školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Členové školské rady zvolení ve školním roce 2021/2022 :

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):

  • Petra Hodoušová

Za pedagogické pracovníky školy:

  • Bc. Lenka Hrabánková

Za zřizovatele:

  • František Vácha

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"