STRÁNKA

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Hrabánková

Výchovný poradce: Mgr. Hana Suchanová

Speciální pedagog: Bc. Milena Štěpánová, DiS.

Koordinátor ŠPP: Mgr. Vlasta Pecková

Konzultační hodiny:  Po vzájemné osobní nebo telefonické domluvě : 318 822 707

Poskytované služby:

 • poskytování kontaktů na odborníky
 • pomoc při řešení problémů se školní neúspěšností žáka
 • pomoc žákům se speciálními poruchami učení
 • konzultace v problematice mezilidských vztahů (šikana, adaptace na školní docházku, …)
 • aktivity prevence společensky nežádoucích jevů – kariérové poradenství.

 

Při poskytování poradenských služeb ŠPP:

 • respektuje účel poradenských služeb
 • dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb
 • vychází z individuálních potřeb žáka
 • podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování
 • poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky
 • spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními
 • sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření
 • informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením a poskytuje jim srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

 

ŠPP musí předem preventivně informovat žáka nebo jeho zákonného zástupce o:

 • všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby
 • prospěchu, o důsledcích poskytování poradenské služby
 • možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta
 • jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb

 

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Poradenští pracovníci školy zejména:

 • zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáka a ZZ
 • zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáka
 • dbají, aby dokumenty týkající se osobních údajů žáka a jejich zdravotního stavu byly uloženy v uzamykatelné skříni a nebyly volně přístupné.

 

INFORMACE:

Užitečné odkazy pro všechny (včetně rodičů):

http://seznamsebezpecne.cz

http://bezpecnyinternet.cz

http://drogy-info.cz

http://drogovaporadna.cz

http://odrogach.cz

http://poradna.adiktologie.cz

 

INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK
„PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM"